СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ ОТ А до Я.


ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
 

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ
 

ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДДС ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДС
 

ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ
 
 
Труд и Работна Заплата—ВСИЧКО СВЪРЗАНО С НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАШИЯ ПЕРСОНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
 
 
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 
  
 
ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕВОДИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВНИЯ И МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ, ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ.
 
 
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ В СЪОТВЕТСВИЕ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И ДЕЙСТВАЩАТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СТРАНАТА.
 
   
ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С УТОЧНЕНИЯ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРИ РЕВИЗИИ.
 
All Rights Reserved